Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,150 120 25,220 90

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,180 24,260 24,570
 AUD 15,668 15,715 16,148
 CAD 17,863 17,917 18,375
 JPY 163 164 168
 EUR 25,922 26,000 26,665
 CHF 27,832 27,915 28,629
 GBP 30,405 30,496 31,276
 CNY - 3,339 3,469
 SGD 17,917 17,971 18,430
 THB 660 676 705
 HKD 2,500 3,084 3,163
 NZD 14,621 14,694 15,084

Lịch sử tỷ giá